Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození. 

 

Vaše osobní údaje jsou využívány výhradně pro naši vnitřní potřebu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud nezvolíte jinou možnost, souhlasíte také se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu není podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Vaše osobní údaje nejsou (bez vašeho předchozího souhlasu) poskytovány třetím osobám. Výjimkou může být námi pověřený zpracovatel nebo smluvní dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, nezbytném pro bezproblémové doručení zásilky. Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 

 

Vámi poskytnuté osobní údaje (při registraci, ve vašem uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) musí být uváděny správně a pravdivě, v případě změny osobních údajů je nezbytné, abyste nás o této změně bez zbytečného odkladu informovali. 

 

Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány na dobu neurčitou (v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem) resp. do doby vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

 

Pokud byste se domnívali, že je zpracování vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat o vysvětlení a napravení tohoto stavu. 

 

Máte právo přístupu k vašim osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Dále máte právo požádat o informaci o zpracování vašich osobních údajů, která vám bude poskytnuta, za tyto informace může být požadována přiměřená úhrada nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.